People

Current Members

Kai Chen

Associate Professor

Gaoxiong Zeng

PhD student
Fall 2015

Weiyan Wang

PhD student
Fall 2015

Junxue Zhang

PhD student
Fall 2016

Han Tian

PhD student
Fall 2017

Yiding Wang

PhD student
Fall 2017

Xinchen Wan

PhD student
Fall 2018

Chaoliang Zeng

PhD student
Fall 2018

Liu Yang

PhD student
Fall 2018

Hao Wang

PhD student
Fall 2019

Zilong Wang

PhD student
Fall 2019

Di Chai

PhD student
Fall 2019

Yilun Jin

PhD student
Fall 2019

Hao Xu

PhD student
Fall 2019

Xudong Liao

PhD student
Fall 2020

Kaiqiang Xu

PhD student
Fall 2020

Yuxuan Qin

PhD student
Fall 2020

Zhenghang Ren

PhD student
Fall 2020

Tianjian Chen

PhD student
Fall 2020

Wenxue Li

PhD student
Fall 2021

Ding Tang

MPhil student
Fall 2018

Xiaodian Cheng

MPhil student
Spring 2021

Decang Sun

MPhil student
Fall 2021

Xinyang Huang

MPhil student
Fall 2021

Shuowei Cai

MPhil student
Fall 2021

Xiaoyu Hu

Research assistant
Fall 2019

Alumni

Wei Bai

PhD, 2017

Li Chen

PhD, 2018

Hong Zhang

PhD, 2019

Shuihai Hu

PhD, 2019

Hengky Susanto

Postdoc, 2016

Yuchao Zhang

Postdoc, 2018

Wenxin Li

Postdoc, 2019

Yang Peng

MPhil, 2014

Ye Tao

MPhil, 2014

Justinas Lingys

MPhil, 2018

Baochen Qiao

MPhil, 2018

Jiacheng Xia

MPhil, 2019

Qinghe Jing

MPhil, 2019

Bairen Yi

MPhil, 2019

Ge Chen

MPhil, 2020

Jingrong Chen

MPhil, 2020

Zhaoxiong Yang

MPhil, 2020

Zhaorong Liu

MPhil, 2021

Duowen Liu

MPhil, 2021

Zhuoyi Peng

MPhil, 2021

Cengguang Zhang

MPhil, 2021

Yiqing Ma

MPhil, 2021

Deke Guo

Visiting scholar, NUDT

Hangxing Wu

Visiting scholar, USTB

Dezun Dong

Visiting scholar, NUDT

Xuangou Wu

Visiting scholar, Anhui University of Technology

Ziyang Li

Intern, NUDT

Jinzhen Bao

Intern, NUDT

Xuya Jia

Intern, THU

Jingyue Zhao

Intern, NUDT

Zhuotao Liu

Intern, UIUC

Hao Wang

Intern, SJTU

Weiyu Zhang

Intern, SJTU

Yangming Zhao

Intern, UESTC

Weicheng Sun

Intern, SJTU

Zhouwang Fu

Intern, SJTU

Hao Jin

Intern, NJU

Libin Liu

Intern, Shandong University

Meilu Zhu

Intern, Shenzhen University